Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 25.09.2022, 14 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

KoronavirusKterá opatření aktuálně platí, najdete na webových stránkách Vlády ČR zde.
Po skončení nouzového stavu, který byl vyhlášen usnesením vlády ze dne 12. března 2020
č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky od 14.00 hodin dne 12. března 2020 a opakovaně prodloužen se souhlasem Poslanecké sněmovny až do 17. května 2020 do 24.00 hodin, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru na území ČR.
Upozorňujeme, že platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR jsou platná i po ukončení nouzového stavu. Přehled všech mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19 je dostupný na webových stránkách ministerstva (https://www.mzcr.cz/obsah/aktualni-mimoradna-opatreni-a-rozhodnuti-ke-covid-19_4135_1_1.html).
Vláda ČR rozhodla v neděli 15. března 2020 o zákazu volného pobytu osob na území celé České republiky.

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5. a 6. ústavního zákona č. 110/198 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaný jako SARS CoV-2 na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) az e) a §, 6 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení §, 5 písm. c) a 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. 

23. března 2020 vláda prodloužila účinnost tohoto opatření do 1. dubna 2020 do 6.00 hod. Prodloužení nouzového stavu do 17. 5. 2020.


I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými
c) cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hgienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata, včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, využívání nezbytných a bankovních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot.
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu,
e) cest do zdravotnických zařízení, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti vnitřního pořádku a řešení krizové situace, zajištění i ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče včetně dobrovolnické činnosti, duchovní péče, veterinární péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury nezbytné pro obstarávání základních služeb obyvatel, pobyt v přírodě a parku, zásobování a rozvážkové služby,
h) cest zpět do místa svého bydliště;
i) pohřbu;
II. nařizuje
a) Osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejnosti na dobu nezbytně nutnou a pohybovat se v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až h),
b) Omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
III. doporučuje
a) Zaměstnavatelům
1. Využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
2. Podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě
3. Omezit činnosti, které nejsou nezbytné pro provoz zaměstnavatele
b) Zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
c) Využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
d) Osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky.Ministerstvo zdravotnictví přijalo mimořádná opatření podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jímž k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
 
Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz