Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Místní poplatky za psy a komunální odpad - Mgr. Horáková

Přiznání k místnímu poplatku ze psů:  ve formátu (.pdf)


Odhlášení psa

Hlášení změny k poplatku ze psů

Žádost o vrácení místního poplatku - psi

Sazba a splatnost místního poplatku ze psů

 

Přiznání k místnímu poplatku za komunální odpad:  ve formátu (.pdf)


Přihlášení k místnímu poplatku (vlastníka stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba)

Žádost o vrácení místního poplatku - odpady

Sazba a splatnost místního poplatku za komunální odpad


ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2019

                          


V roce 2019 výše poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za odpad) a poplatku ze psů zůstává nezměněna.

Místní poplatek za odpad ve výši 300,- Kč mají povinnost hradit fyzické osoby, které jsou trvale hlášeni v obci a další osoby,
-          kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
-          kterým podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývají v ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
-          které mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
 


Místní poplatek ze psů (pes se přihlašuje ve stáří 3 měsíců) :

                             

180,- Kč za psa poplatníka, který má trvalý pobyt v obci v rodinném domě, 240,- Kč za druhého a každého dalšího psa,

120,- Kč za psa poplatníka, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů a má trvalý pobyt v obci v rodinném domě, 180,- Kč za druhého a každého dalšího psa,

1000,- Kč za psa poplatníka, který má trvalý pobyt v obci v bytových domech v katastrálním území Horní Suchá, 1500,- Kč za druhého a každého dalšího psa,

200,- Kč za psa poplatníka, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů a má trvalý pobyt v bytových domech v katastrálním území Horní Suchá, 300,- Kč za každého dalšího psa. 

Povinnost uhradit místní poplatky je do 31. 3. 2019 a to převodem z účtu nebo v hotovosti. V případě platby vyšší než 900,- Kč je možno poplatek uhradit ve dvou stejných splátkách a to do 31. 3. a do 31. 10. 2019. Upozorňujeme občany, aby si zkontrolovali, zda svou poplatkovou povinnost splnili za rok 2018. Dále upozorňujeme, že poplatek za odpad u nezletilých osob (děti do 18 let) hradí jejich zákonný zástupce a u osob s omezením svéprávnosti  opatrovník Nesplněním poplatkové povinnosti může být nařízena exekuce.

 
Číslo účtu Obce 4221791/0100, variabilní symbol (každý poplatník má přidělen svůj variabilní symbol, pod kterým je identifikovaná jeho platba). Sdělí Vám ho paní Horáková telefonicky nebo e-mailem. Specifický symbol pro platbu ODPADŮ je 1340, specifický symbol pro platbu za PSY je 1341.
V hotovosti je možno provést úhradu od 2. 1. 2019 na Obecním úřadě Horní Suchá u paní Horákové (I. poschodí, kancelář vpravo), a to každý úřední den, tj. v pondělí a ve středu, od 8,00 hod. do 11,30 hod. a od 12,30 hod.-17,00 hod. Přineste si prosím drobné. Nenechávejte úhradu poplatků na poslední chvíli, vyhnete se tak dlouhému čekání.

Mgr. Petra Horáková, tel. 596 420 292, horakova@hornisucha.cz 
 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz