Horní Suchá

Oficiální stránky obcečtvrtek 21.10.2021, 12 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Místní poplatky za psy a komunální odpad - Mgr. Horáková

Přiznání k místnímu poplatku ze psů:  ve formátu (.pdf)


Odhlášení psa

Hlášení změny k poplatku ze psů

Žádost o vrácení místního poplatku - psi

Sazba a splatnost místního poplatku ze psů

 

Přiznání k místnímu poplatku za komunální odpad:  ve formátu (.pdf)


Přihlášení k místnímu poplatku (vlastníka stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba)

Žádost o vrácení místního poplatku - odpady

Sazba a splatnost místního poplatku za komunální odpad


Změny v místních poplatcích:

!!!POZOR ZMĚNA VARIABILNÍCH SYMBOLŮ U MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ V ROCE 2021!!!

Z technických důvodů je od roku 2021 provedena změna variabilních symbolů při platbě na účet u každého poplatníka za poplatek ze psů. Prosíme všechny, kteří platí místní poplatek ze psů přes účet, aby si zjistili (e-mailem nebo telefonicky) NOVÝ VARIABILNÍ SYMBOL, jinak nebude jejich platba přiřazena správně k danému poplatníkovi!

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2021

                          Místní poplatek za odpad ve výši 300,- Kč mají povinnost hradit:

- fyzická osoba přihlášená v obci
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně

 Místní poplatky za nezletilé osoby (děti do 18 let), dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je povinen hradit ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE, u osob omezených ve svéprávnosti OPATROVNÍK.Místní poplatek ze psů (pes se přihlašuje ve stáří 3 měsíců) :

                             

Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím může být pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.
Nově se ruší snížená sazba poplatku ze psů, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu. Nově je zavedena snížená sazba poplatků ze psů za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let.

180,- Kč za psa poplatníka v rodinném domě, 240,- Kč za druhého a každého dalšího psa,
120,- Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let v rodinném domku, 180,- Kč za druhého a každého dalšího psa,
1000,- Kč za psa poplatníka v bytových domech v katastrálním území Horní Suchá, 1500,- Kč za druhého a každého dalšího psa,
200,- Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let v bytových domech v katastrálním území Horní Suchá, 300,- Kč za každého dalšího psa. 

Dále je nově zavedená úleva osobě mladší 65 let, která je poživatelem invalidního důchodu, který je jeho jediným zdrojem přijmu. Sazba poplatků je stejná jako u osoby starší 65 let.
Povinnost uhradit místní poplatky je do 31. 3. 2021 a to převodem z účtu nebo v hotovosti. V případě platby vyšší než 900,-Kč je možno poplatek uhradit ve dvou stejných splátkách a to do 31. 3. a do 31. 10. 2021. Nesplněním poplatkové povinnosti může být nařízena exekuce.
Číslo účtu Obce: 4221791/0100, variabilní symbol (každý poplatník má přidělen svůj variabilní symbol, pod kterým je identifikovaná jeho platba) Vám sdělí paní Horáková telefonicky nebo e-mailem. Specifický symbol pro platbu ODPADŮ je 1340, specifický symbol pro platbu za
 PSY je 1341. V hotovosti je možno provést úhradu od 4. 1. 2021 na Obecním úřadě Horní Suchá (I. poschodí, kancelář vpravo), a to každý úřední den, tj. v pondělí a ve středu, v úředních hodinách upravených dle aktuálního nařízení vlády. Přineste si prosím drobné.
Nenechávejte úhradu poplatků na poslední chvíli, vyhnete se tak dlouhému čekání.

Mgr.  Horáková, tel. 596 420 292, horakova@hornisucha.cz 
 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz