Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 03.12.2023, -4 °COdpadové hospodářství - paní Jana Vítková

Na tomto úseku jsou uzavírány smlouvy s právnickými osobami a s fyzickými osobami oprávněnými k podnikání o využití systému zavedeného v obci Horní Suchá pro nakládání s komunálním odpadem.

Občané mohou nahlásit poškození popelnicové nádoby, popřípadě přidělení nové popelnicové nádoby .
Občanům jsou podávány informace ohledně třídění komunálního odpadu a likvidace odpadu z domácností s obsahem škodlivin, likvidace komunálního a stavebního odpadu dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jeho biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Suchá.

 


 

Umístění dvou nových červených kontejnerů na zpětný odběr elektrospotřebičů v Horní Suché.

Během měsíců července a srpna 2011 uzavřela Obec Horní Suchá smlouvy s provozovateli kolektivních systémů zabývajícími se zpětným odběrem, odděleným sběrem, zpracováním, využitím a odstraněním elektrozařízení. Jedná se o společnosti: Asekol s.r.o., Elekolamp s.r.o. a Elektrowin a.s. Smlouvy byly uzavřeny s cílem rozvíjet a provozovat systém zpětného odběru použitých elektrozařízení. Místem zpětného odběru byl až doposud jen sběrný dvůr, který provozuje společnost Depos Horní Suchá, a.s. na ul. Chrost v Horní Suché. Do sběrného dvora můžou občané odevzdat nepotřebné domácí elektrické spotřebiče a osvětlovací zařízení. Obsluha sběrného dvoru bude do systému zpětného odběru odebírat pouze kompletní výrobek. Ostatní nekompletní výrobky je možné rovněž odevzdat na sběrném dvoře, tyto výrobky však skončí na skládce odpadů a nedostanou se zpět do výroby.
 

Od konce měsíce prosince 2012 je možné drobné kompletní elektrospotřebiče odkládat do nových červených kontejnerů, které dodala do obce společnost Asekol, s.r.o. Jeden kontejner byl umístěn na ul. Dr. Glazera u čp. 1230 na sídlišti „Chrost“ u křižovatky ul. Lokalitní a Dr. Glazera a druhý na ul. Vnitřní (finské domky u hřbitova) v místě zatáčky.
Výhodou těchto nádob je přístupnost čtyřiadvacet hodin denně. Nové kontejnery mají oddělenou část pro vybité baterie, které se vhazují dovnitř jiným otvorem. Z elektrospotřebičů je možné odkládat do nádob všechny, které se vejdou do horního bubnu. Ten má rozměry třicet krát padesát centimetrů, jedná se zejména o kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, telefony, elektrohračky, konvice, fény, kulmy, mlýnky atd.
DO NÁDOB NENÍ MOŽNÉ ODKLÁDAT ZÁŘIVKY, OBRAZOVKY a LCD MONITORY.

Odvoz červených nádob bude zajišťovat společnost Asekol s.r.o.

Povinnost takto shromažďovat vysloužilé elektrické spotřebiče řeší zákon o odpadech. Občané mají povinnost tento systém dodržovat a tím přispívat k zlepšení životního prostředí. Jedním z důvodu proč třídit tyto výrobky je skutečnost, že větší část součástí těchto zařízení se vrací zpět do výrobního procesu. Pro další informace je možné volat na Obecní úřad Horní Suchá teĺ. 596 420 170.

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz