Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 24.09.2023, 12 °CProvozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY V HORNÍ SUCHÉ.
 
Článek 1   Závazný předpis Obce a podmínky užívání sportovní haly
1. Obec Horní Suchá je vlastníkem Sportovní haly - adresa – ul.Těrlická 1356, 735 35 Horní
Suchá (dále jen SH). Pro její účelné využívání vydává Obec Horní Suchá tento závazný
předpis: „Provozní řád SH".
2. Tento Provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců SH, jejich
práva a povinnosti. Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem k pracovnímu postihu (u
zaměstnanců SH) či zákazu vstupu (u ostatních osob).
3. Vstup do SH a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto
Provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny
zástupců vlastníka. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně jejich rodiče
případně odpovědný vyučující, trenér či cvičitel.

Článek 2    Specifikace sportovní haly
Prostor SH tvoří: kancelář správce, šatny se sprchami, hrací plocha, tribuna, nářaďovna,
squash, sklady, provozní technické a sociální prostory . Podrobná specifikace je dána
technickou dokumentací uloženou v kanceláři správce SH.
Na prostory v I. nadzemním podlaží, které jsou v pronájmu se tento Provozní řád
nevztahuje. Ve SH je zabudován kamerový systém.

Článek 3   Všeobecná pravidla užívání prostor sportovní haly
1. Časové využívání prostor SH je dáno rozvrhem. Požadavky na užívání SH se předkládají
průběžně. Jak požadavky dlouhodobého užívání, tak operativní krátkodobé požadavky je
možné uplatnit u správce SH.
2. Smluvní dlouhodobí uživatelé SH se prokazují dohodnutým způsobem.
3. Ostatní samostatné osoby mohou vstoupit do prostor pouze na základě ohlášení se
správci.Toto ustanovení se netýká návštěv Rehabilitace a zubní ordinace.
4. Do SH je zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat.
5. Do prostor SH je zákaz vstupu s jízdními koly.
6. Uživatel je ve všech prostorách SH povinen udržovat pořádek a čistotu.
7. Uživatel SH odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů
včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.
8. Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí
všech osob, které jsou v prostorách SH přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou
škodu na majetku uhradí uživatel. Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě
všech osob, které jsou přítomny ve SH v souvislosti s činností uživatele.
9. Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení SH v odpovídajícím stavu, ve kterém
je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.
10. Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá uživatel.
11. S technickým vybavením (spouštění košů, osvětlení, ozvučení, topení apod.) může
manipulovat pouze pověřená osoba provozovatele SH.
12. Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na přenosné
branky a zábradlí.
13. Tribuna (ochoz) slouží pro shromažďování diváků při sportovních a kulturních akcích.
14. Na tribuně nelze provádět sportovní aktivity.
15. Při tréninku odpovídá za pořádek, kázeň na hrací ploše a v šatnách příslušný trenér. Při
ostatních akcích pořadatel této akce. Stanovení pořadatelé odpovídají rovněž za provedení
okamžitého úklidu!
16. Za další prostory nesou zodpovědnost osoby, kterým byly písemně (smluvně) tyto
prostory přiděleny.
17. Klíče od těchto prostor jsou uloženy u správce SH.
18. Provozní doba je zveřejněna u vstupních dveří SH a na internetových stránkách městských
sportovišť (dále jen webové stránky). Provozovatel SH si vyhrazuje právo tuto dobu kdykoliv
změnit.

Článek 4    Dodržování předpisů, správa sportovní haly
Vlastníka SH zastupuje v pracovní dny a v dny pracovního volna jmenovaný správce haly
nebo jeho zástupce, který dohlíží na dodržování podmínek tohoto Provozního řádu, na
dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických.
Dohlíží rovněž na ochranu a hospodárné využívání majetku vlastníka, na dodržování dobrých
mravů, na řádné užívání SH včetně jejího zařízení a vybavení. Zástupci vlastníka jsou
oprávněni nevpustit či vykázat osoby porušující či nedodržující některé z těchto výše
uvedených podmínek nebo předpisů nebo nerespektující pokyny těchto zástupců.

Článek 5   Všeobecná ustanovení, podmínky vstupu do sportovní haly, bezpečnost
1. Veřejnosti je přístup do SH umožněn pouze v době konání veřejně přístupných akcí
/zápasy, turnaje apod./. Neplatí pro návštěvy rehabilitace a zubní ordinace.
2. Pro zajištění bezpečnosti ve SH její správce omezí počet osob tak, aby nebyla překročena
kapacita SH - zejména tribuny pro diváky.
3. Mimo dobu konání veřejně přístupných akcí je dovolen vstup do SH pouze osobám či
kolektivům, které zde mají v předstihu u správce zajištěn trénink, cvičení, soutěž či utkání
(dále jen sportovní akce).
4. Na sportovní plochu SH je umožněn vstup pouze v doprovodu trenéra, cvičitele,
vyučujícího nebo pořadatele sportovní akce. Vždy se tak děje s vědomím správce haly.
5. Na plochu je umožněn VSTUP pouze ve vhodné sportovní obuvi, která nepoškozuje
povrch a to ani stíráním podešve /tmavé šmouhy/ nebo poškrabáním /například zadřenými
kamínky ve spárách podešve/. Za dodržování a pravidelnou kontrolu tohoto ustanovení plně
ZODPOVÍDÁ trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel sportovní akce! Při zjištění
porušení tohoto pokynu je povinen správce haly, vedoucí, trenér, vyučující nebo pořadatel
takové osobě neumožnit vstup na plochu SH nebo ji ihned z užívání SH vyloučit případně
celou akci zrušit. Při sportovních utkáních (turnajích) je za dodržení tohoto nařízení rovněž
odpovědný hlavní pořadatel a to za všechna zúčastněná družstva.
6. Vstup na plochu SH je uživatelům dále umožněn jen ve vhodném cvičebním /sportovním/
úboru neohrožujícím ostatní osoby ani zařízení nebo plochu SH /např. bez kovových
předmětů, cvočků, knoflíků apod./.
7. Za sportovní činnost na ploše je plně zodpovědný trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel
- jakákoliv činnost poškozující plochu nebo jinou část SH je z užívání vyloučena.
8. Za případnou veřejnou hudební produkci v hale a dodržování autorského zákona
/reprodukovaná hudba apod./ neodpovídá provozovatel ani majitel haly, ale vždy uživatel
haly, který je také povinen případně uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona.
9. V prostoru před SH jsou vyhrazená parkoviště pro osobní automobily - zaměstnance a
návštěvníky SH. Nutno respektovat parkovací místa pro tělesně postižené!
10. V případě úrazu nebo jiného ohrožení je možno využít telefonu správce haly.
11. Lékárnička je umístěna v místnosti určené pro první pomoc a její použití je vždy nutno
hlásit správci haly. Zásady první pomoci jsou v tabulkové podobě k dispozici tamtéž.

Článek 6    Zákazy a nařízení
1. Na hrací plochu SH je zakázáno nosit jídlo, tekutiny (povoleny pouze mimo hrací prostor
/střídačky/ v dokonale zajištěných plastových obalech) i další nevhodné předměty, které by
mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit či znečistit plochu nebo zařízení SH. V případě
sporu, jedná-li se o nevhodný předmět, rozhoduje správce SH. Při soutěžních utkáních
odpovídají za provedení okamžitého úklidu stanovení a zřetelně označení pořadatelé.
2. V celé hale platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ kouření a manipulace s otevřeným ohněm, stejně jako
ZÁKAZ vnášet do SH hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové láhve či jiné i
potenciálně nebezpečné věci.
3. Mimo nezbytnou nutnost užití (např. při velkém požáru, zemětřesení apod.) je
ZAKÁZÁNO manipulovat s hydranty, hasicími přístroji či používat označené únikové
východy. Za nedodržení těchto ustanovení je správce haly oprávněn na viníkovi požadovat
ihned na místě úhradu nutných nákladů na vyčištění nebo opravu povrchu hrací plochy nebo
na opravu zařízení SH, a to v minimální výši od 100,- Kč až do výše skutečně vzniklé škody.
Na tuto platbu je správce povinen /bez vyzvání/ viníkovi vystavit patřičný doklad SH . V
případě sporu o výši vzniklé škody je rozhodující stanovisko Správy majetku Obce.
4. V šatnách SH se doporučuje neponechávat cennosti /mobilní telefony, větší obnosy peněz,
šperky, doklady, atd./ a zde je odkládat. Za případné ztráty nenese provozovatel
zodpovědnost!
5. Bez souhlasu správce SH jsou svévolné manipulace se sportovním vybavením (brankami,
koši, sloupky, závěsnými sítěmi, mantinely atd.), osvětlením hrací plochy, světelnou tabulí,
hlavicemi radiátorů, vytápěním, zabezpečovacím zařízením či vzduchotechnikou PŘÍSNĚ
ZAKÁZÁNY a přísluší pouze pověřeným osobám.
6. Do prostorů šaten a hrací plochy platí ZÁKAZ vstupu s nápoji v kelímku nebo v lehce
rozbitné nádobě.
7. Ve všech prostorách SH platí nařízení vkládat do odpadkových košů plastové lahve zcela
vylité a zmačkané.
9. Poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení SH je třeba ihned ohlásit správci haly .
10. Na hrací ploše platí ZÁKAZ posunování sportovního vybavení (branky, sloupky apod.).
Takové předměty je povoleno pouze přenášet!

Článek 7   Tréninky, cvičení, výuka
1. Vstup do prostor haly je umožněn sportovcům dle sjednaného rozvrhu sportovních akcí,
zpravidla však nejdříve 30 - 60 minut před jejich zahájením. Vstup do haly je umožněn
hlavním vchodem nebo spojovací chodbou nových šaten.
2. Do prostorů šaten je uživateli umožněn vstup pouze v doprovodu s vedoucím, trenérem,
učitelem či kapitánem (dále jen zodpovědné osoby) družstva, třídy či skupiny. Klíče od
prostorů šaten obdrží zodpovědné osoby nejdříve před zahájením tréninku, cvičení atp.
3. Osoba zodpovědná za družstvo si vyzvedne u správce haly klíč od šatny a po ukončení akce
klíč vrací. Při vstupu do šatny provede důkladnou kontrolu, zda žádná z přístupných zařízení
šatny nejsou poškozena. V případě poškození hlásí tuto událost správci haly.
4. Tyto osoby při změnách sportů zodpovídají za manipulaci se sportovním vybavením na
hrací ploše (branky, sítě, sloupky, atd.). Po ukončení činnosti jsou zodpovědné osoby povinny
uložit tento sportovní materiál na vymezené místo a zkontrolovat jeho počty, pokud není se
správcem SH dohodnuto předem jinak.
5. Bez souhlasu správce SH nelze přeznačkovat či jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích
ploch, lepit značky apod.
6. Zodpovědné osoby dohlížejí na to, aby branky byly vždy zajištěny proti převrácení!
7. Pokud zodpovědné osoby nezruší sportovní akci u správy haly v dostatečném předstihu,
jsou sjednané hodiny účtovány dle následujících pravidel: do 24 hodin před sjednaným
termínem v plném rozsahu, do 48 hodin ve výši 50%, do 72 hodin ve výši 25%.
8. Pro případ soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí či
plánované údržby má správa SH právo tréninkové/cvičební/ hodiny zrušit. O zrušení z tohoto
důvodu jsou trenéři, cvičitelé apod. informováni dva týdny předem osobně správcem SH,
případně emailem nebo v kratší lhůtě telefonický. Každý trenér, cvičitel apod. je povinen
sdělit správě SH možný kontakt /telefon/.

Článek 8   Soutěže, utkání, turnaje
1. Vstup do haly je možný 60 minut před zahájením sportovní akce /pořadatel může po
dohodě se správou SH dohodnout vstup i odlišně/. Vstup do haly a odchod je pro diváky
umožněn pouze hlavním vchodem.
2. Klíče od šaten obdrží zodpovědné osoby, případně hlavní pořadatel akce, u správce SH a
stejně tak je i osobně odevzdávají zpět. Při vstupu do šatny provedou kontrolu, zda přístupná
zařízení šatny nejsou poškozena. V případě poškození hlásí tuto událost správci haly.
3. Pořadatel sportovní akce smí užívat pouze sjednané prostory SH. Ve všech sjednaných
prostorách je povinen zajistit pořadatelskou službu vč. zřetelného označení (k dispozici
rovněž u správce SH).
4. Před zahájením sportovní akce hlavní pořadatel sdělí správci SH své jméno a příjmení. Na
vyžádání správce SH je povinen prokázat svoji totožnost důvěryhodným osobním dokladem.
5. Za správné používání světelné signalizace (časomíry) plně odpovídá pořadatel sportovní
akce.
6. Pořadatel sportovní akce dohlíží na to, aby branky byly vždy zajištěny proti převrácení!
7. Pokud pořadatel nezruší sportovní akci u správy haly v dostatečném předstihu, jsou
sjednané hodiny účtovány dle následujících pravidel: do 5 dnů před sjednaným termínem v
plném rozsahu, do 10 dnů ve výši 50%, do 14 dnů ve výši 25%.

Článek 9   Vyúčtování a úhrada
1. Správa haly eviduje a účtuje skutečně využité hodiny zaokrouhlené na 30 minut směrem
nahoru a to i hodiny pouze objednané, pokud nebudou zrušeny v termínech a dle pravidel
výše uvedených. Cena za používání hrací plochy SH a pronájem florbalových mantinelů je
stanovena v ceníku schváleném Radou Obce, který je k nahlédnutí u správce SH a na
webových stránkách.
2. Správa haly je oprávněna v mimořádných případech i zrušit nebo navrhnout přesun
plánovaných akcí, tréninků či cvičení nebo navrhnout změnu jejich rozvrhu. Uživatel nebo
pořadatel již při sjednávání těchto akcí nebo jejich rozvrhu se správcem haly bere na vědomí,
že v těchto mimořádných případech má nárok pouze na vrácení zaplacených nevyužitých
hodin a nelze uplatňovat úhradu jiných nákladů nebo škod v této souvislosti vzniklých - za
tyto nenese správa haly ani Obec Horní Suchá žádnou odpovědnost.
3. Stálým uživatelům SH jsou platby za užívání SH účtovány měsíčně dle uzavřené Smlouvy
o nájmu.
4. Jednorázové sportovní akce musí být zaplaceny v hotovosti dle objednaných hodin předem
před zahájením akce správci haly, pokud není se správou SH dohodnuto předem jinak.
5. Před uzavřením závazné Smlouvy či objednávky může provozovatel SH na uživateli
požadovat zálohu až do výše 50% z celkové částky objednaných účtovaných hodin.

Článek 10   Všeobecná ustanovení
1. Za provoz SH odpovídá správce SH. Má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu,
která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření.
2. Tento Provozní řád je závazný pro všechny uživatele SH.
3. Při užívání prostor SH platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany
zdraví, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.
4. Ceny užívání SH jsou stanoveny ceníkem sazeb a schválila jej Rada Obce Horní Suchá.

Článek 11   Účinnost
Tento Provozní řád byl schválen usnesením Rady Obce Horní Suchá ze dne 29. března 2012
a je účinný od 1.dubna 2012.1


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY V HORNÍ SUCHÉ

Část I.   Základní ustanovení
Obec Horní Suchá jako vlastník (provozovatel) sportovního zařízení Sportovní hala –
adresa – ul.Těrlická 1356, 735 35 Horní Suchá (dále jen „zařízení") vydává tento Návštěvní
řád s odkazem na povinnost, kterou mu v tomto směru ukládá zákon. Tento Návštěvní řád
doplňuje vnitřní předpis Obce Provozní řád Sportovní haly z roku 2012 v úplném znění.
Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor
zařízení, a to zejména za účelem sledování sportovního utkání či odborné sportovní nebo
kulturní akce (dále jen „akce"). Vybrané pasáže platí i pro návštěvníky Rehabilitace a zubní ordinace.
Účelem Návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrana jejich zdraví a
majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho
prostorách.
Do prostorů SH mohou vstupovat osoby, které zde provozují činnost spojenou s užíváním
haly, návštěvníci Rehabilitace a zubní ordinace. Výjimka platí pro doprovod hráčů mladších
ročníků. Tento bod neplatí v době konání turnajů a jiných sportovních akcí většího rozsahu.
Diváci využívají prostory ochozu. Tréninky jsou veřejnosti nepřístupné.
Každý návštěvník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat
veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto Návštěvním řádem a zavazuje se je
dodržovat. Zároveň bere na vědomí, že svým vstupem souhlasí s pořízením záznamu
kamerovým systémem, umístěným v prostorách zařízení.
Tento Návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní akce bude osoba
odlišná od vlastníka (provozovatele) zařízení.

Část II.   Vstup a pobyt v zařízení
Vstup návštěvníků je umožněn pouze hlavním vchodem.
Před vstupem je povinen si řádně očistit obuv a po celou dobu pobytu v hledišti platí pro
návštěvníky haly povinnost nosit na nohou čistou obuv. Zejména je zakázáno vstupovat do
tělocvičny v nepřezuté obuvi. Do tělocvičny a na hrací plochu je povolen vstup hráčům,
trenérům, pořadatelům a to v sálové obuví.
Vlastník (provozovatel) si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž
jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto Návštěvním řádem případně dalšími
vnitřními předpisy, jenž upravují provoz zařízení a dále každou osobu, která neuposlechne
pokynů správce nebo pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Každý návštěvník vstupující do zařízení
souhlasí s tím, aby byla v odůvodněným případě provedena ze strany Policie ČR či MP
kontrola jeho totožností a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této
kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.

Část III.   Povinnosti návštěvníků zařízení
Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním
neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku
umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval
či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.
Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny správce, pořádkové či bezpečnostní
služby, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.
Každý návštěvník je během svého pobytu ve SH povinen střežit své osobní věci, za které
provozovatel v případě ztráty nenese odpovědnost!
Každý návštěvník je ve všech prostorách SH povinen udržovat pořádek a čistotu.
Každý návštěvník je povinen nosit na nohou čistou obuv, nebo čisté návleky a to po celou
dobu setrvání ve SH.

Část IV.   Zákazy
V prostorách zařízení je zakázáno:
a) vnášet zbraně a střelivo jakéhokoliv druhu, pyrotechniku jakož i předměty, které lze jako
zbraň použít, nebo i které mohou být pro uživatele a návštěvníky zařízení potencionálně
nebezpečné
b) vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky
c) vnášet neskladné či objemné předměty,
d) vnášet tlakové nádoby, hořlaviny, výbušniny apod.
e) vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. šatny, nářaďovna, atd.)
f) házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
g) kouřit a používat otevřený oheň
h) ničit zařízení a jeho vybavení
i) popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení
j) odhazovaní odpadků mimo místa k tomu určená

Část V.   Pořadatelská služba
Při pořádání turnajů a jiných sportovních akcí dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti
osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů,
včetně tohoto Návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě.
Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení pořadatel
resp. hlavní pořadatel
Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který
byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu sportovní akce.
Kromě pořadatelské služby je oprávněn k dohledu a vydávání pokynů též správce sportovní
haly nebo jím pověřená osoba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž
Policii ČR nebo MP.

Část VI.   Odpovědnost za škody a důsledky porušení NŘ
Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Vlastník (provozovatel)
odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku návštěvníka SH, vzniklé v přímé souvislosti
s hrubým porušením vnitřních předpisů ze strany jeho zaměstnanců či osob v obdobném
poměru.
Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci zařízení.
Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení Návštěvního řádu, může být do
budoucna zakázán vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoliv dobu.
Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými
právními předpisy, a to včetně pokut a ušlého zisku /například v důsledku udělení pokuty
vlastníku (provozovateli) ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce, apod./.

VII.   Účinnost
Tento Návštěvní řád byl schválen usnesením Rady Obce Horní Suchá ze dne 29.března 2012
a je účinný od 1. dubna 2012