Horní Suchá

Oficiální stránky obceneděle 03.12.2023, -4 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Standardy SPOD

Obec Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá

Standardy kvality pro orgány sociálně-právní ochrany dětí

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů, (§9a, odst. 4) a Vyhláška č. 473/2012, o provedení některých ustanovení zákona o SPOD (§6 a příloha č. 1 Vyhlášky) zavádějí do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí standardy kvalit.
Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-právní ochrany.


Rozsah sociálně právní ochrany dětí

CO JE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ?

Jedná se o činnost spočívající především:
- v ochraně práv dětí na jejich příznivý vývoj a řádnou výchovu
- v ochraně oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jejich majetku
- v působení směřujícím k obnovení narušených funkcí rodiny                                                                       
- v zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině


NA KTERÉ DĚTI SE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA ZAMĚŘUJE?

Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace dle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického či sociálního původu. 

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

• jejichž rodiče:
a) zemřeli,
b) neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo
c) nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;
• které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
• které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
• které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
• na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou příčinou nepříznivého vývoje dětí. Pracovnice SPOD ke všem klientům přistupují individuálně, vycházejí z jejich  individuálních potřeb. Klienty podporují  v jejich samostatnosti a sociálním začleňování.


OPRÁVNĚNÍ A OZNAMOVACÍ POVINNOST

Každý je oprávněn upozornit rodiče na závadové chování jejich dětí.
Každý je oprávněn upozornit oddělení SPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti; oddělení SPOD má povinnost zachovat anonymitu oznamovatele, pokud o to požádá.
Každý je oprávněn upozornit soud na záležitosti týkající se výchovy a péče o nezletilé.
Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zařízení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti, na které se SPOD zaměřuje, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví.


KAM SE MOHU OBRÁTIT

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01  Havířov- Město,
odbor sociálních věcí – oddělení sociálně-právní ochrany dětí, budova F, 2. patro

Úřední hodiny:
pondělí a středa  8.00 – 17.00 hod. 
čtvrtek                  8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek        8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce
tel. 596 803 111

Obecní úřad Horní Suchá, Sportovní 2/3, Horní Suchá   
Obecní úřad Horní Suchá je orgánem, který sleduje zda nedochází k  ohrožení dítěte a pokud takovou skutečnost zjistí, oznamuje ji obecnímu úřadu s rozšířenou působností, kterým je Magistrát města Havířova , Svornosti 2, 736 01 Havířov -  Město,  odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, budova F, 2.patro.
Úřední hodiny:
Pondělí a středa  8.00 - 11.30,  12.30 - 17.00 hod.
tel.: 596 425 645
e-mail: sekretariat@hornisucha.cz

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz