Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Upozornění stavebního úřadu

Obecní úřad Horní Suchá - stavební úřad


Kolonie finských domků Horní Suchá – Podolkovice
 
Vzhledem k tomu, že se v posledních měsících rozrostla výstavba nepovolených staveb v této lokalitě, upozorňujeme občany a vlastníky těchto rodinných domů, že pro danou lokalitu je vydán regulační plán „Regenerace kolonie finských domků Horní Suchá – Podolkovice“ a jeho změna č. 1, který je pro tuto lokalitu závazný. Veškeré stavební práce jako udržovací práce stavby, změny a úpravy staveb, nové stavby garáží, oplocení, přístřešků, hospodářských objektů a jiných, musí být v souladu s tímto regulačním plánem a dále je vhodné veškeré stavební záměry konzultovat se stavebním úřadem, který posoudí, zda tento stavební záměr vyžaduje územní rozhodnutí, stavební povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu. Tento regulační plán zahrnuje nejen podmínky týkající se jednotlivých rodinných domů (např. způsob provedení přístaveb, velikost oken, materiálové řešení, typ střech, vikýře, oplocení), ale i umístění na pozemku. 

V případě provedení stavebního záměru v rozporu s regulačním plánem, případně bez povolení či jiného opatření stavebního úřadu se stavebník dopouští přestupku proti stavebnímu zákonu, kde může stavební úřad vlastníkovi stavby a stavebníkovi dát pokutu až do výše 1 000 000 Kč (dle druhu přestupku). Stavební úřad pro informaci uvádí že, nepovolená stavba je trvající přestupek, jehož znakem je vyvolání a následné udržování protiprávního stavu, promlčecí doba u tohoto přestupku začíná běžet až dnem následujícím, kdy došlo k odstranění protiprávního stavu (povolení stavby, odstranění stavby), tzn., že i stavby které jsou již např. 5 let postavené, ale nejsou povolené, stále nejsou promlčené a lze za tyto stavby dát vlastníkovi stavby a stavebníkovi pokutu. Vzhledem k tomu, že má stavební úřad k dispozici fotodokumentaci všech rodinných domů, vč. doplňkových staveb v této lokalitě a dále i letecké snímky, je možné jednoznačně posoudit, zda byly jednotlivé stavby a stavební úpravy provedeny před účinnosti regulačního plánu či po ní. Dále upozorňujeme, že oplocení, které sousedí s veřejným prostranstvím či veřejnou komunikaci podléhá územnímu souhlasu popř. územnímu rozhodnutí podle stavebního zákona a musí být také v souladu s regulačním plánem. Oplocení, které je umístěno mezi jednotlivými domy územní souhlas nevyžaduje, ale musí být v souladu s regulačním plánem.  Přístavby verand, teras a přístřešků u rodinných domů vyžadují územní rozhodnutí i stavební povolení a dále musí splňovat podmínky regulačního plánu např. max. rozměry.

V současné době se projednává nový regulační plán pro tuto lokalitu, kde by podmínky měly být pro vlastníky rodinných domů shovívavější. Žádáme tedy všechny, aby své záměry pozdrželi do doby vydání nového regulačního plánu nebo ať je provádějí v souladu se stále platným regulačním plánem a s příslušným povolením stavebního úřadu.
 
Ing. Rzymanová Beata, rzymanova@hornisucha.cz, 590 990 437
Martin Miczka, miczka@hornisucha.cz, 596 420 293
Marie Dědková, dedkova@hornisucha.cz, 596 420 180

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz