Horní Suchá

Oficiální stránky obce


Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Výzva na odstranění pevných překážek a údržbu zeleně u pozemních komunikací

 
V poslední době u nás v obci přibývají místa, kde se u komunikací objevují nástrahy v podobě větších kamenů, různých sloupků a tyčí. Občané, kteří tyto předměty umístili, si neuvědomují, že tyto předměty mohou představovat i vážná nebezpečí pro cyklisty nebo děti. Tyto „ozdoby“ lemující komunikace rovněž komplikují zimní údržbu, kdy skrytý kámen pod sněhem může poškodit techniku a zranit obsluhu vozidla. 

Z tohoto důvodu Obec Horní Suchá, jako vlastník komunikací vyzývá vlastníky nemovitostí, kteří bydlí v blízkosti komunikací, aby odstranili veškeré předměty umístěné na nezpevněných krajnicích vozovky. Jedná se hlavně o kameny, sloupky, kovové tyče atd. Tyto předměty tvoří pevnou překážku a ohrožuji tak bezpečnost na pozemních komunikacích. Dle silničního zákona jsou krajnice součástí místních komunikací

Obecní úřad Horní Suchá, silniční správní úřad stanovil termín na odstranění překážek do 31. 7. 2018.

Citace ze zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikací, § 29 Pevná překážka:
(1) Na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace mohou být umístěny pouze dopravní značky a zařízení2) kromě zábradlí, zrcadel a hlásek; ostatní předměty tvoří pevnou překážku.
(2) Pevnou překážku lze umístit na pozemní komunikaci pouze na základě povolení silničního správního úřadu vydaného po projednání s vlastníkem dotčené pozemní komunikace a se souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici, v ostatních případech se souhlasem Policie České republiky. Povolení lze vydat pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu a že žadatel o vydání povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření.
(3) Pevné překážky, na jejichž umístění nebylo vydáno povolení, jsou jejich vlastníci povinni odstranit na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem. Po marném uplynutí stanovené lhůty je vlastník, popřípadě správce dálnice, silnice nebo místní komunikace oprávněn odstranit pevnou překážku na náklady jejího vlastníka.


Rovněž chceme občany upozornit na údržbu zeleně, kterou si vysázeli před ploty nebo v zahradách v blízkosti komunikací. Přerostlé stromy a keře často zasahují do průjezdního profilu vozovky. V zimním období při zatížení větví sněhem lze očekávat, že se stav ještě zhorší. V rámci zajištění bezpečnosti silničního provozu a ochrany zeleně žádáme občany, aby zajistili odstranění větví tak, aby nezasahovaly do průjezdního úseku nebo aby byly minimálně 3,5 m nad vozovkou.

Citace ze zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, § 15 Silniční vegetace:
(1) Silniční vegetace na silničních pomocných pozemcích a na jiných vhodných pozemcích tvořících součást dálnice, silnice nebo místní komunikace nesmí ohrožovat bezpečnost užití pozemní komunikace nebo neúměrně ztěžovat použití těchto pozemků k účelům údržby těchto komunikací nebo neúměrně ztěžovat obhospodařování sousedních pozemků.
(2) Na návrh Policie České republiky nebo po projednání s ní nebo na návrh silničního správního úřadu nebo po projednání s ním je vlastník, popřípadě správce dálnice, silnice a místní komunikace oprávněn v souladu se zvláštními předpisy3) kácet dřeviny na silničních pozemcích.

Děkujeme, že na tuto výzvu zareagujete, jedná se o prevenci bezpečnosti nás všech - obzvlášť cyklistů a to hlavně dětí!

Věra Kývalová, tel. 596 420 170, kyvalova@hornisucha.cz
 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz