Horní Suchá

Oficiální stránky obcestředa 07.06.2023, 16 °CRychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz
 

Zveřejnění poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

ZVEŘEJNĚNÍ POSKYTNUTÝCH  INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM , VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
rok 2022


Informace o odstraňovaných stavbách od 1.2.2022 do srpna 2022. 

Informace o rozhodnutích na pozemku parc. č. 1781/1 v k.ú. Horní Suchá.

Informace o odstraňovaných stavbách od 1. 11. 2021 do dubna 2022

Informace stavebního úřadu k vydaným povolením/nařízením odstranění staveb v letech 2018-2022 v části Paseky

Informace k oznamovateli nepovolených staveb na pozemcích v k.ú. Horní Suchá


rok 2019


Informace o účasti subjektů ve veřejných zakázkách obce Horní Suchá

Informace občanských sdružení o zásazích, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny rok 2018


Informace o změně Územního plánu Horní Suché.

Informace o počtu vydaných územních rozhodnutí, územních souhlasů, stavebních povolení, ohlášení staveb a kolaudačních rozhodnutí od roku 2005 do 8/2018 v oblasti finských domků – Podolkovice.
rok 2017


Informace k problémům a ke škodám způsobenými ptáky v obci

Informace týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci

Informace o investičních akcích obce na rok 2017rok 2016


Informace k poskytnutí seznamu bankovních účtů a k poslední uzavřené darovací smlouvě, kdy je obec dárcem - po doplnění

Informace o výběru nejvhodnější nabídky zakázky "Prodloužení vodovodu na ul. Průjezdní - propojení ul. Těrlické s ul. Souběžnou v Horní Suché - protokol z otvírání obálek

Informace k poskytnutí seznamu bankovních účtů a k poslední uzavřené darovací smlouvě, kdy je obec dárcem


Informace o počtu bytů ve vlastnictví obce, včetně počtu obsazených bytů a počtu žadatelů o byt

Informace o investičních akcích obce na rok 2016


rok 2015

Informace o  investičních akcích obce pro rok 2015

Informace o používání právního informačního systému (počítačový systém či program pro práci s aktuálními přehledy textů zákonů, právních předpisů)

Informace týkající se veřejného osvětlení v obci Horní Suchárok 2014

Informace o plánovaných investičních akcích obce Horní Suchá na rok 2014

 

rok 2013

Informace o stavebních projektech, které jsou plánovány na rok 2014 a budou finanncovány z rozpočtu obce nebo jiných veřejných rozpočtů

Informace k oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku "Zajištění služby Senior taxi v obci Horní Suchá" - sdělení bližších informací o výsledku výběrového řízení

Informace týkající se ploch pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb.

Informace ve věci sdělení názvu a IČ subjektů zajišťujících v obci službu nakládání s odpady a veřejnou zeleň, včetně platnosti smluv u služby nakládání s odpady

Informace týkající se škody, která jako zadavateli veřejné zakázky vznikla v souvislosti s pokutou uloženou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2011

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá

E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Tel.: +420 596 425 645-6

Kompletní kontakty
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Regioforum Euroregion Těšínské SlezskoZiveobce.cz